Podmienky ochrany osobných údajov

 • IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

  Správcom osobných údajov je spoločnosť Double B - Business, s.r.o. , sídlom Pavlovce 187, 094 31, Pavlovce, IČO:47346655 , Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Vložka číslo 28477/P Kontaktné údaje predávajúceho: email: info@doublebb.sk, tel.č.: 0948 489 483

 • SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Osobné údaje sú spracované na účely registrácie, nákupu prostredníctvom internetového obchodu a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a spoločnosťou Double B - Business, s.r.o. . Ide o nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, dodacia adresa, IP adresa zákazníka.

  Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v zmysle:

  - plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

  - článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej "GDPR") pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru,

  - oprávnený záujem správcu na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

  Spracúvanie osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu, nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Double B - Business, s.r.o.

  o strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 • DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@doublebb.sk

 • PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

  - kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší sprostredkovateľ

  Direct Parcel Distribution SK, s.r.o.
  Technická 7
  821 04 Bratislava
  Slovakia

  IČO: 35834498

  alebo

  - doručovateľ, ktorý zabezpečuje doručenie tovaru zákazníkovi, ako ďalší sprostredkovateľ

  CARERO s. r. o.
  Písek 311
  739 84 Písek
  Česká republika

  IČO: 28108272

 • PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

  Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:

  - na prístup k osobným údajom

  - na opravu osobných údajov

  - na obmedzenie spracovania osobných údajov

  - na výmaz osobných údajov

  - na prenositeľnosť osobných údajov

  - vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov

  Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad.

 • ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Správca prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.

 • ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Odoslaním objednávky z internetového obchodu potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Správca si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach správcu.

Dátum poslednej aktualizácie 15.05.2020